Algemene Voorwaarden

AV Trainingsacteur, Cursus communicatieve vaardigheden, Training weerbaarheid

ALGEMENE VOORWAARDEN
LUNIEK Training & Acteurs

Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: 
LUNIEK Training & Acteurs te Nijmegen.
 

Opdrachtgever:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer een opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden heeft gegeven.
 
Overige kosten:
Alle door de Opdrachtnemer gemaakte externe kosten vóórdat eventueel annulering, tussentijdse beëindiging, wijziging of verschuiving van de Werkzaamheden plaatsvindt op verzoek van Opdrachtgever (waaronder huur van accommodaties, materialen, audiovisuele hulpmiddelen, begeleiders, trainers, trainingsacteurs, sprekers, e.d.).
 
Werkzaamheden: 
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht. Dit geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
 
Schriftelijk:
Communicatie via papier, fax en/of e-mail. 
 

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bevestigingen, opdrachten en overeenkomsten door Opdrachtnemer aangegaan.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en Schriftelijk te worden bevestigd. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 

Artikel 3. Opdrachten en Overeenkomsten
Opdrachten en overeenkomsten tot het uitvoeren van Werkzaamheden komen tot stand door een beantwoording per email te sturen naar info@luniek.com van de door Opdrachtnemer verstuurde offerte.
Indien Opdrachtgever een deel van de offerte wenst te aanvaarden, is Opdrachtnemer gerechtigd de deelopdracht niet te aanvaarden en/of aanvullende voorwaarden te stellen.
Afwijkingen en wijzigingen door Opdrachtgever binden Opdrachtnemer slechts voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn bevestigd.
Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Werkzaamheden heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Als bij de uitvoering van de Werkzaamheden blijkt dat er omstandigheden zijn, die een gewijzigde aanpak vergen, dan kunnen afwijkingen van de oorspronkelijke opdracht worden overeengekomen. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer hebben de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en Schriftelijk vast te leggen.
Alle offertes en opties op te verrichten Werkzaamheden vervallen automatisch 2 weken nadat Opdrachtnemer de offerte aan Opdrachtgever heeft gestuurd respectievelijk nadat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer Schriftelijk een optie heeft voorgesteld.
 
Artikel 4. Uitvoering van de Werkzaamheden 
Na overleg met de Opdrachtgever wordt door de Opdrachtnemer vastgelegd welke medewerker(s) de Werkzaamheden zal (zullen) uitvoeren. Een tussentijdse wijziging van inzet van medewerker(s) zal kunnen plaatsvinden, onder voorwaarde dat noch de continuïteit noch de deskundigheid hierdoor negatief wordt beïnvloed.
Als onderdeel van de kwaliteitsbewaking en –ondersteuning behoudt Opdrachtnemer het recht voor medewerkers van Opdrachtnemer, zonder kosten voor de Opdrachtgever, als trainee bij uitvoering van de Werkzaamheden te laten functioneren.
Voor goede uitvoering van Werkzaamheden die uit trainingen bestaan dient Opdrachtnemer te kunnen beschikken over een ruime ventileerbare en afsluitbare ruimte (vanaf 80m², inkijk- en geluidsdicht in verband met oefeningen) zonder pilaren, waarin tafels en stoelen verzetbaar zijn en waarin een hoefijzer-vorm gecreëerd kan worden. Deze ruimte dient één uur voor aanvang van de training toegankelijk te zijn om de nodige voorbereidingen ter plaatse te treffen. Deze ruimte dient uitgerust te zijn met twee flip-overs met voldoende papier en stiften. Indien Opdrachtgever deze middelen niet ter beschikking kan stellen, dient Opdrachtgever dit uiterlijk één week voor aanvang van de Werkzaamheden te melden aan Opdrachtnemer. Indien Opdrachtgever deze middelen niet ter beschikking kan stellen op het moment van uitvoering van de Werkzaamheden zonder dat hierover mededeling aan Opdrachtnemer heeft plaats gevonden, staat Opdrachtnemer niet in voor de kwaliteit van de uit te voeren Werkzaamheden. Indien de Werkzaamheden zien op een training die zichtbaar is voor omstanders of andere derden ter plaatse aanwezig, dient Opdrachtgever op de trainingslocatie deze omstanders en derden (vooraf) te informeren over de aard en inhoud van de training zodat er geen paniek of onrust onder hen ontstaat. Indien er onder omstanders of derden desalniettemin toch paniek of onrust ontstaat, zijn de gevolgen hiervan – waaronder maar niet beperkt tot financiële gevolgen – voor rekening en risico van Opdrachtgever.
In geval van boekingen van twee of meerdere dagdelen achter elkaar, verzorgt Opdrachtgever voor acteurs en trainers van Opdrachtnemer kosteloos een verzorgde lunch of diner.
 
Artikel 5. Kosten van annulering / tussentijdse beëindiging / wijzigingen / verschuivingen / verplaatsingen
5.1 Opdrachtgever kan de overeenkomst en/of opdracht opzeggen of annuleren, maar dan is Opdrachtgever verplicht om de schade te vergoeden die Opdrachtnemer ten gevolge van de opzegging of annulering lijdt.
5.2 Tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer afwijkende bepalingen zijn overeengekomen geldt in geval van opzegging, annulering, tussentijdse beëindiging, verplaatsing, verschuiving, maatwerk, wijziging van de overeenkomst en/of opdracht en overige werkzaamheden de hieronder afgesproken percentages (gefixeerde schade) te betalen door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer.
5.3 Opdrachtgever is het volgende verschuldigd bij annulering, opzegging, tussentijdse beëindiging, verplaatsing, verschuiving, maatwerk of wijziging van de overeenkomst en/of opdracht door de Opdrachtgever:
* tot de 60e kalenderdag vóór de aanvangsdatum: kosteloos met uitzondering van Overige kosten.
* vanaf de 60e kalender dag tot de 30e kalenderdag vóór de aanvangsdatum: 50% van het overeengekomen totaaltarief;
* vanaf de 30e kalenderdag tot de aanvangsdatum of later: 100% van het overeengekomen totaaltarief.
5.4 Annulering, opzegging, tussentijdse beëindiging, wijzigingen, verschuivingen, verplaatsingen van een training, maatwerkopdracht, overige werkzaamheden dient altijd schriftelijk te worden aangegeven aan Opdrachtnemer.
 
Artikel 6. Tarieven en kosten van de opdracht
Trainingen/Maatwerktrajecten/Overige opdrachten:
Het tarief wordt per opdracht vastgelegd in een opdrachtbevestiging. Indien en zodra tijdens de duur van de overeenkomst ten gevolge van enige maatregel van overheidswege de kostprijs wijzigt is Opdrachtnemer gerechtigd deze kosten door te bereken in de overeengekomen tarieven.
Alle geoffreerde prijzen en gelden zijn geldend voor een duur van één dagdeel, tenzij anders omschreven. Eén dagdeel is hierbij maximaal 4 uur en lopen in de ochtend tot maximaal 12.30 uur, in de middag tot 18.00 uur en in de avond tot 21.30 uur.
Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW.
Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief reiskosten en eventuele parkeerkosten. De reiskosten bedragen €0,35 per kilometer retour te rekenen vanaf het adres van Opdrachtnemer, tenzij anders vermeld en/of overeengekomen.
De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd met inflatiecorrectie conform de consumentenprijsindex (cpi) van het CBS. 
 
Artikel 7. Betaling
Facturatie vindt maandelijks of jaarlijks plaats (vooraf of achteraf) door middel van verzending van een (verzamel)factuur waarop alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever in die maand of dat jaar verrichte activiteiten zijn opgenomen.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient Opdrachtgever facturen binnen veertien dagen na de factuurdatum te voldoen. Reclames dienen, binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur, Schriftelijk te worden ingediend.
Indien niet tijdig wordt betaald, is Opdrachtgever in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.
Opdrachtgever is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke handelsrente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.
Alle kosten die Opdrachtnemer moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van Opdrachtgever.
Opdrachtnemer heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen. Dit geldt onder opschorting van de uitvoering door Opdrachtnemer van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en/of (geheel of gedeeltelijke) vooruitbetaling door Opdrachtnemer is ontvangen.
Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer direct opeisbaar.
 
Artikel 8. Vertrouwelijkheid
Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot Opdrachtgever. 
Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan Opdrachtnemer en alle andere informatie, die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd kan worden.
Daarnaast zal Opdrachtnemer eventuele rapporten, verslagen (inclusief die door Opdrachtnemer zelf zijn geschreven) betreffende (de organisatie van) de Opdrachtgever niet ter inzage geven aan derden, tenzij daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven.
 
Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten en auteursrecht
De overeenkomst of opdracht strekt niet tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom, waaronder doch niet uitsluitend begrepen het auteursrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht, merkrecht, tekeningen- en modellenrecht en knowhow. Alle rechten van intellectuele eigendom op onder andere technieken, instrumenten, documenten, waaronder doch niet uitsluitend software, spelsituaties, sketches, tekeningen, cases, ontwerpen, beeld- en geluidmateriaal, brochures, syllabi, projectmateriaal, cursusmateriaal, rapporten, hand-outs, trainingsprogramma’s, training-theorieën, verslagen, voorstellen en andere stukken die voortkomen uit of zijn gebruikt voor de Werkzaamheden, blijven berusten bij Opdrachtnemer of de rechthebbende van wie Opdrachtnemer een licentie heeft verkregen. Vermenigvuldiging of openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan daarom alleen geschieden na verkregen Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Het is Opdrachtgever uitsluitend toegestaan om het werk te gebruiken binnen haar eigen onderneming en ten behoeve van haar eigen bedrijfsactiviteiten. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om het werk op elke andere wijze openbaar te (doen) maken of te verveelvoudigen, waaronder in ieder geval wordt verstaan het vervreemden, bezwaren, commercieel exploiteren en het verlenen van (sub)licenties aan derden.
 
Artikel 10. Overname van personeel
De werknemers en freelancers van Opdrachtnemer zijn tijdens het dienstverband c.q. de overeenkomst van opdracht met Opdrachtnemer en na beëindiging van voornoemd contract aan een concurrentiebeding gebonden, inhoudende dat zij geen Werkzaamheden van Opdrachtnemer en voor relaties van Opdrachtnemer mogen verrichten. Op grond daarvan staat het de Opdrachtgever niet vrij buiten Opdrachtnemer om, (ex-)werknemers/(ex-)freelancers van Opdrachtnemer in dienst te nemen, dan wel anderszins buiten Opdrachtnemer om gebruik te maken van hun diensten. Dit geldt ook voor de situatie dat de (ex-)werknemer/(ex-)freelancer inmiddels in dienst is bij een derde.
Bij overtreding van dit artikel verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare, boete ter hoogte van EUR 15.000 per gebeurtenis te vermeerderen met EUR 250 voor elke dag dat de overtreding voortduurt.
 
Artikel 11. Aansprakelijkheid, bedrijfsgegevens
Opdrachtnemer spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Opdrachtnemer staat in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de Werkzaamheden. Het (uiteindelijke) resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloed van Opdrachtnemer vallen, als dat een gevolg is van de activiteiten van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan daarom géén garanties geven met betrekking tot te verwachten resultaten van de door haar verrichte Werkzaamheden.
11.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht en/of een aan Opdrachtnemer toe te rekenen onrechtmatige daad, voor zover de tekortkoming of onrechtmatige daad het gevolg is van het niet in acht nemen door Opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
11.1a Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade en indirecte schade, waaronder doch niet uitsluitend, bedrijfsschade, derving van inkomsten, derving van omzet en winst, gemiste kansen, gemiste besparingen, imagoschade, schade door bedrijfsstilstand, schade aan derden, enz. door welke oorzaak ook ontstaan. 
11.1b Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
11.1c Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de schade het gevolg is van door Opdrachtgever onjuiste verstrekte gegevens.
11.1d Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Opdrachtgever of diens medewerkers.
11.1e Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet voldoen aan de informatieplicht door Opdrachtgever richting omstanders of derden zoals genoemd in artikel 4.
11.1f Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor enige immateriële schade of enige directe of indirecte schade door psychisch disfunctioneren of leed van Opdrachtgever of diens medewerkers (als gevolg van de Werkzaamheden).
11.1g Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer hoe ook genaamd en hoe ook bedoeld, voor schade, kosten of anderszins, is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Bij opdrachten met een langere looptijd wordt de aansprakelijkheid bovendien beperkt tot de factuurwaarde over de laatste drie maanden. Een gedeelte van een maand wordt in dit verband als een volledige maand gerekend.
11.2 De aansprakelijkheidsbeperking zoals weergegeven in de voorgaande leden geldt niet ingeval de door Opdrachtgever geleden schade het gevolg is van de opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
11.3 De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
11.4 Al het door Opdrachtnemer ontwikkelde en/of samengestelde materiaal dan wel ander werk, voortvloeiend uit de opdracht is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Echter, Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Opdrachtnemer aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken door Opdrachtgever of diens medewerkers.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor de schade van enige aansprakelijkstelling door medewerkers van Opdrachtgever, omstanders of andere derden in verband met de Werkzaamheden.
Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in dit artikel bedoelde zin moeten binnen 1 maand na uitvoering van de opdracht zijn ingediend.
11.5 Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in dit gehele artikel 11 bedoelde zin moeten binnen 1 maand na uitvoering van de opdracht zijn ingediend.
 
Artikel 12. Overmacht
12.1 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien Opdrachtnemer tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen als gevolg van omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan Opdrachtnemer bij het sluiten van de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan niet op de hoogte was of kon zijn.
12.2 Van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer heeft, naast het in de wet bepaalde, ook te gelden iedere situatie waarin Opdrachtnemer verhinderd is om aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen als gevolg van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, stakingen
of werkonderbrekingen (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd), epidemieën/pandemieën, arbeidsongeschiktheid of ziekte, bedrijfsbezetting, verhindering (bijv. door ziekte of overlijden) van de betreffende trainer of trainingsacteur die de training dient uit te voeren, weers- of verkeersinvloeden die verhinderen dat de trainer of trainingsacteur tijdig aanwezig kan zijn, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen, ongeschiktheid van materialen waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, defecten aan communicatie-, ICT-systemen of computerapparatuur, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Opdrachtnemer als bij derden, van wie Opdrachtnemer de benodigde materialen of personen moet betrekken, evenals alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de Opdrachtnemer ontstaan.
12.3 indien de overmachtssituatie langer dan twee maanden duurt of de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de Overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.
12.4 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmachtstoestand al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd dat reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden die factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
12.5 Bij verplaatsing/wijziging/verschuiving/annulering van de opdracht als gevolg van overheidsmaatregelen of interne beslissingen bij de opdrachtgever, treedt de annuleringsregeling in (=artikel 5) en wordt de opdrachttarieven verhaald op de opdrachtgever.
 
Artikel 13. Ontbinding
Opdrachtnemer kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met Opdrachtgever ontbinden, indien: 
• Opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd; 
• Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest; 
• Opdrachtgever één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen, nadat Opdrachtnemer bij aangetekende brief hiertoe gemaand heeft, opheft. 
Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.
 
Artikel 14. Privacy verklaring
LUNIEK Training & Acteurs is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit artikel
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
LUNIEK Training & Acteurs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres - IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via onze website, onze correspondentie en/of telefonisch contact
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
LUNIEK Training & Acteurs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- LUNIEK Training & Acteurs analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- LUNIEK Training & Acteurs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
LUNIEK Training & Acteurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en totdat u aangeeft dat wij ze moeten verwijderen.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
LUNIEK Training & Acteurs verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
LUNIEK Training & Acteurs gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LUNIEK Training & Acteurs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info @ luniek.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. LUNIEK Training & Acteurs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
LUNIEK Training & Acteurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info @ luniek.com
 
Artikel 15. Klachten
Eventuele klachten kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt worden. Belangrijk is dat in
het onderwerpveld duidelijk wordt vermeld : SPOED – KLACHT. De klacht wordt gericht aan:
LUNIEK Training & Acteurs
T.a.v. de heer L.V. Chamuleau / SPOED – KLACHT
Piet Heinstraat 44
6512 GT  Nijmegen
Of aan: info@luniek.com o.v.v. SPOED – KLACHT
Binnen twee weken volgt een gesprek over de aard van de klacht en de wijze waarop beide partijen tevreden gesteld kunnen worden. Komen partijen er onderling niet uit dan wordt de klacht voorgelegd aan leden van de beoordelingsraad van het NIVTTA (zie www.nivtta.nl), tenzij Opdrachtnemer binnen een maand nadat is gebleken dat partijen er na het voornoemde gesprek niet uitkomen, ervoor kiest om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
15.1 Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 1 (een) maand nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Opdrachtnemer terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.
15.2 De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
15.3 Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Opdrachtnemer is gemeld, wordt de dienst geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.
15.4 Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 
Artikel 16. Geschillen en toepasselijk recht
Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn of daaruit voortvloeien en andere handelingen in samenhang met de overeenkomst zoals bijv., zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongerechtvaardigde verrijkingen, worden in eerste instantie langs minnelijke weg tot oplossing gebracht via de in het voorgaande artikel vermelde klachtprocedure. Mocht dit onverhoopt niet tot een oplossing leiden, dan zal het geschil in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. Op alle met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 17. Overleg bij nietige bepaling
Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Bovenstaande Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 
LUNIEK Training & Acteurs 2024